ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เงื่อนไข ที่ต้องรู้ก่อนเที่ยว

ขณะที่ จังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดมาตรการ ตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัด รองรับการเปิดเมือง ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป ความน่าสนใจของโครงการนี้คือ นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมจะได้ท่องเที่ยว ภายในพื้นที่ภูเก็ตแบบไม่ต้องกักตัว อย่างน้อย 14 คืน ก่อนเดินทางออกไปเที่ยวพื้นที่อื่นในไทย แต่ผู้ที่จะเดินทางเข้า ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ได้นั้น ต้องมีเงื่อนไข และคุณสมบัติอย่างไร

ก่อนหน้านี้ มีการชี้แจงรายละเอียด ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เงื่อนไข เกี่ยวกับ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ สำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ และ คนไทย ที่มาจากต่างประเทศออกมาแล้ว แต่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ ที่พำนักในประเทศไทยที่อยากเที่ยวภูเก็ตต้องทำอย่างไร และมีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เงื่อนไข

เตรียมพร้อม เปิดเมืองภูเก็ต

 

ประเทศใดบ้างที่เดินทางเข้าภูเก็ตได้

ประเทศ/ดินแดน ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าสู่ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ มีแล้วกว่า 60 ประเทศ/ดินแดน (ณ 30 มิ.ย. 64) ซึ่งรวมถึงออสเตรเลีย เบลเยียม บรูไน กัมพูชา แคนาดา จีน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิสราเอล อิตาลี ลาว เมียนมา เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส กาตาร์ รัสเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ยูเออี สหราชอาณาจักร สหรัฐ เวียดนาม ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน

 

มาจากต่างประเทศ ต้องการเดินทางเข้าภูเก็ตทางสนามบิน

มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตของคนต่างประเทศและคนไทย ผู้เดินทางต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1) ต้องเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลาง ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนด

ทั้งนี้ กรณีเดินทางจากประเทศอื่น ต้องพำนักอยู่ในประเทศที่กำหนดข้างต้นอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

2) ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE)

ชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการลงทะเบียน Sandbox สามารถลงทะเบียนรับหนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE) เพียงเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อม ใช้เวลาไม่นานก็ได้รับการอนุมัติเข้าประเทศไทย

3) ต้องได้รับวัคซีนตามกำหนดของประเทศไทยครบ 2 เข็ม หรือตามข้อกำหนดของแต่ละวัคซีน อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Vaccine Certificate) กรณีเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี สามารถเดินทางเข้ามาพร้อมกับผู้ปกครองได้

1 ก.ค.นี้ เปิด 'ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์' Phuket Sandbox - Relaxtrip2018.com

4) มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID-19 is not detected) โดยวิธีการ RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

5) กรณีเคยติดเชื้อต้องได้รับวัคซีนตามกำหนด 2 เข็ม (ตามประเภทวัคซีน) อย่างน้อย 14 วัน

6) มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล หรือหลักประกันอื่นใด ซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด – 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

7) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (day 0) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ตโดยพักรอในห้องพัก 1 คืน เพื่อรอรับแจ้งผลการตรวจผ่านทางผู้จัดการ (COVID-19 Manager) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 ณ โรงแรมที่พักอาศัย หรือห้องปฏิบัติการ (Lab นอก) โดยโรงพยาบาลคู่สัญญา และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-13 ณ โรงแรมที่พักอาศัยหรือห้องปฏิบัติการ (Lab นอก) โดยโรงพยาบาลคู่สัญญา

8) ต้องเข้าพำนัก ณ สถานประกอบการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA+ (SHA Plus) ในจังหวัดภูเก็ต เป็นระยะเวลา 14 คืน จึงสามารถเดินทางออกนอกจังหวัดภูเก็ตเพื่อท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นได้ กรณีพำนักไม่ถึง 14 คืน ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเท่านั้น

ทั้งนี้ สัญลักษณ์ SHA+ (SHA Plus) แสดงว่า ธุรกิจที่ผ่านการรับรองไม่เพียงแต่ตรงตามเกณฑ์การรับรอง SHA เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานโรงแรมอย่างน้อย 70% ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดส โดยมีภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่อง

9) ผู้เดินทางสามารถเดินทางในจังหวัดภูเก็ตและดำเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยว และใช้บริการสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA+ (SHA Plus) ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T-A

สำหรับมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่

D: Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น

M: Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H: Hand washingล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ

T: Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย

T: Testing ตรวจหาเชื้อโควิด-19

A: Applicationติดตั้งและใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง

10) ติดตั้งแอพพลิเคชั่น Thailand Plus และ หมอชนะ และยินยอมให้ระบบติดตามพิกัดตามภูมิศาสตร์ (GPS) ผ่านแอพพลิเคชั่น ตลอดระยะเวลาที่พำนักใน ประเทศไทย

สรุป

นักท่องเที่ยว ที่พำนักในจังหวัดภูเก็ตครบกำหนด 14 คืน และประสงค์จะเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ต ให้แสดงเอกสารหลักฐาน ต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจช่องทางขาออก ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศหรืออาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ตำรวจท่องเที่ยว เตรียมแผน 4 ด้าน พร้อมรับมาตรการ Phuket Sandbox

อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่นี่ >> บาคาร่า ออนไลน์ , ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ <<  

สมัครรับ เครดิตฟรี และ ติดตามบทความ พร้อมข่าวสาร ดีๆ จากเรา ด้านล่างนี้
Ambbet wallet, Pg slot, พีจี สล็อต, จีคลับ

 
สล็อต AMBBET

เว็บไซต์ผู้ให้บริการ เกมสล็อตออนไลน์ (SLOT GAMEONLINE) มาแรงและดีที่สุด รวมรวมเกมสล็อตออนไลน์ จากค่ายเกมสล็อตชั้นนำมามากกว่า 10 ค่าย เปิดให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง ไ่ม่วันหยุด พร้อมพบ โปรโมชั่น AMB ให้คุณสนุกกับเกมสล็อตมากมาย สมัครสมาชิก AMB ได้แล้ววันนี้

เพิ่มเพื่อน

 

Official Partners

SLOTXO
JOKER GAMING
PG SLOT
PG SOFT
AMBBET
GCLUB

 
jokergaming